Skip to main content

עגלת הקניות שלך

תקנון אתר

תנאי שימוש
 Kobi Golan קובי גולן - ת.ז. 307993345 כללי
1.
אתר Kobi Golan   (להלן: "האתר") הנו אתר על רשת האינטרנט המהווה חנות ONLINE
למכירת מוצרים ושירותים לצרכנים. בעל האתר ומפעילו קובי גולן
ת.ז. 307993345, (להלן: "קובי")
1.1
(האתר "Kobi Golan" להלן: "האתר") הנו אתר על רשת האינטרנט המהווה חנות ONLINE
למכירת מוצרים ושירותים לצרכנים. בעל האתר ומפעילו הוא קובי גולן
ת.ז. 307993345, (להלן: "קובי")
1.2
פעולה באתר הנה כל פעולת הזמנה או רכישת מוצרים ו/או שירותים אחרים
המוצעים באתר ככל שמוצעים (להלן: "פעולה")
1.3
תקנון זה כתוב בלשון נקבה רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון זכר
1.4
הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתעשה על ידך באתר, ותהווה את הבסיס
המשפטי בכל עניין שבינך לבין קובי. עקב כך, הנך מתבקשת לקרוא תקנון זה
במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג
לפי התקנון, לכן אם אינך מסכימה לתנאי מתנאיו הנך מתבקשת לא לעשות כל
שימוש באתר.
1.5
יודגש, כל אדם המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי
ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה
כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת
התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו
1.6
קובי שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו
הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת
1.7
המשתמשת מסכימה כי רשומות המחשב של קובי בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר
יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות
1.8
צילומי ו/או שרטוטי המוצרים המוצגים באתר הנם להמחשה בלבד ואינם מחייבים
את הנהלת האתר. מוסכם ומובהר, כי קובי ישתדל לעשות כמיטב יכולתו להציג
בפני משתמשי האתר צילומים ונתונים מדויקים ככל האפשר לגבי המוצרים
1.9
קובי אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר
1.10
קובי עושה ככל יכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק
ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר
קובי לא יישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן
1.11
הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת
לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר
שהתפרסם בעת שהושלם תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם
עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנה, תחויב המשתמשת באתר לפי המחירים
המעודכנים
1.12
הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל
עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל
הודעה מוקדמת על כך.
1.13
תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל
מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם
וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט,
ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
1.14
קובי איננו מתחייב כי המחירים של הפרטים באתר הם מוזלים ממחירי הפריטים
בנקודות מכירה ואין להסתמך על המחירים באתר כאילו קובי התחייב להציעם
במחיר מוזל.
2
הזכות/כשרות להשתמש באתר
2.1
רשאית להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע פעולות לרבות רכישות, כל משתמשת
אשר תמלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן 2.1.1
המשתמשת הנה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. כלומר המשתמשת מצהירה כי
הינה בת 18 שנה או מבוגרת יותר
2.1.2
המשתמשת הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י אחת מחברות כרטיסי
האשראי הפעילות גם בישראל
2.1.3
המשתמשת באתר מאשרת את צירופה למערכת הדיוור הישיר של קובי באמצעות
דוא"ל, טלפון קווי או נייד, הודעות טקסט, דואר ופקס בהתאם להוראות חוק
התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח 2008
3
אופן המכירה
3.1
קובי מאפשר רכישת מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר. 3.2
עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף פעולה", המוצר או השירות
המוצע למכירה, ומחיר המכירה (להלן "דף הפעולה("
3.3
כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות
לרבות מידה, צבע וכמות. לאחר מכן, יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם,
כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי (להלן: "טופס
ההזמנה"), ואז הופך המשתמש ל"מבצע הפעולה". כדי שההזמנה תבוצע במהירות
וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את
ביצוע ההזמנה. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, קובי לא יוכל
להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לקובי בגלל פרטים
מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים
מדויקים ועדכניים. מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות
עבירה על החוק
3.4
לאחר ביצוע הפעולה יתבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה
ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי וביצוע פעול ה CHECK OUT ע"י הלקוח, תינתן
הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ובשים דגש כי, עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר
שקובי יקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי
העבודה הקיימים בינן לבין קובי
3.5
האתר עושה שימוש במערכת הצפנה. קובי לא יישא באחריות לכל נזק מכל סוג
שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע
לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה
3.6
רישומי מחשב עיבוד הנתונים של קובי, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות
באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן. 3.7. חיוב מבצע הפעולה בגין
עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר
ביצוע הפעולה
3.8
ויודגש, הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית. כנגד המוסר
פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים, לרבות
תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לקובי עקב שיבוש הליכי המכירה
3.9
במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה
מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד
שרות הלקוחות של קובי, לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.
יובהר ויודגש, פעולת הזמנה ורכישה תחשב כמושלמת רק לאחר אימות פרטי
האשראי ואישור התשלום ע"י מבצע הפעולה וחברת האשראי. במקרה כאמור, יחשבו
מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. ללא
אישור סופי מחברת האשראי על אישור העסקה, תהיה ההזמנה בטלה ולקובי לא תהיה
מחויבות כלפי הלקוח בשום דרך לרבות לא בשמירת המוצר במלאי
3.10
ניתן להשלים את הרכישה ע"י מסירת פרטי אשראי למוקד ההזמנות הטלפוני של
קובי. במקרה כזה תחשב פעולת ההזמנה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי
ע"י מבצע הפעולה וקבלת אישור חברת האשראי. במקרה כאמור, יחשבו מועדי
המשלוח רק ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה
והלקוחה בחרה באפשרות שייצור קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי,
והלקוחה לא פנתה טלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של החברה בתוך 7
ימים ממועד הפניה, יהיה קובי זכאי לבטל את ההזמנה

3.11
אישור פעולת הרכישה והתחייבות קובי לאספקה, מותנית בכך שהמוצר זמין במלאי
במחסנים במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. יובהר שגם אם לא צוין,
כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה,
לא יהא קובי מחויב במכירת המוצר, וללקוחה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה
בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח
ו/או לצד ג'. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתו של קובי להשיב ללקוח
כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה או לבטל את החיוב במידה ובוצע. יש
להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים
במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל
העסקה וללקוחה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לקובי על
ידי הלקוחה
3.12
קובי שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של
גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים
לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר
4
שיטת המכירה
4.1
המכירה באתר הינה בשיטת מכירה רגילה לכל דבר ועניין. מכירה רגילה היא
מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. המשתמש בוחר מוצר ומבצע
את הקניה בהתאם להוראות באתר
4.2
במכירה רגילה רשאי המשתמש לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות
הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב"אופן התשלום" את
האפשרות להשלים את פרטי כרטיס האשראי בטלפון דרך מוקד ההזמנות של קובי.
מכירה תחשב והושלמה רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג מטעם קובי לבין
המשתמש, מסר המשתמש את פרטיו וקיבל אישור הנציג כי המכירה הושלמה
5
מועדי אספקה, הובלה ומשלוח
5.1
קובי ידאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת
ביצוע הרכישה. קובי יפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי
האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים או השירותים. קובי מתחייב לספק רק
מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן
5.2
קובי לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם
כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות
וכיוצ"ב
5.3
באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית קובי יהיה רשאי להעמיד את
המוצרים ללקוחות במקום סמוך מוסכם, אשר יתואם עמם מראש
5.4
המוצר הנרכש יסופק באמצעות דואר ישראל שליחים/חברת שליחים לבית הלקוח תוך
ארבע עשר (14) ימי עסקים. משלוחים לחו"ל יסופקו בהתאם לתנאי המשלוח של
חברת השילוח הרלוונטית. כל המשלוחים הינם בתשלום על חשבון הלקוח אלא אם
נקבע אחרת ע"י קובי תעריפי המשלוחים: עלות משלוח של הזמנה (בחבילה אחת)
תעמוד על 50 ₪ דמי משלוח לכל חבילה באמצעות שליח, או משלח בדואר רשום ללא
עלות בהתאם לבחירת הלקוח. שליחות חוזרת מהלקוח (איסוף) במקרה של החזרה או
החלפת פריט, בחיוב מלא של הלקוח במקרה של פיצול הזמנה למספר חבילות יחולו
תעריפי השליחות הנ"ל ביחס לכל חבילה ושווי הזמנתה. במקרה של פיצול ההזמנה
למספר משלוחים ביוזמת קובי, יחולו תעריפי המשלוחים בהתאם לשווי ההזמנה
הכוללת שביצע הלקוח במעמד ההזמנה. לקוח מוזמן לאסוף את הזמנתו ללא תשלום
בכתובת איסוף שתימסר במעמד ביצוע ההזמנה. קובי שומר על הזכות לעדכן את
תעריפי המשלוחים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי
5.5
מועד אספקת המוצרים/שירותים המפורט בדף הפעולה הוא בימי עבודה הנספרים
מיום ההזמנה שהוא יום קבלת האישור לעסקה מחברת האשראי של הלקוח (ימי א'
עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). קובי עושה כמיטב יכולתו
להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות
חברות ההובלה
5.6
ויודגש כי, בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף
ביטול העסקה לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הפריט/פריטים שנרכשו באריזתם
המקורית, כשהיא שלמה ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל
מין וסוג שהוא באמצעות שליח על חשבון הלקוח למרכז ההזמנות של קובי

5.7 בכל הנוגע למוצר שנרכש ברכישה מוקדמת, (pre order) זמן האספקה הוא 14
ימי עסקים ממועד ההזמנה
6
שירות לקוחות
6.1
בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי השירות
6.2
לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר
אלקטרוני kobigolan6@gmail.com  ובטלפון מס' 054-4913009
6.4
נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה
ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה
7
ביטולים
7.1
מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן,
התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), כפי שיפורט להלן, למעט ברכישת
פריטים מסוימים, המפורטים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ואשר בהם, לא
יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה
7.2
ביטול עסקה/מכירה ע"י לקוח לפני משלוח המוצר
7.3 במידה ולקוח מעוניין לבטל עסקה/מכירה, יוכל לעשות זאת באמצעות פנייה בטלפון לשירות לקוחות, או באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה בדואר
אלקטרוני kobigolan6@gmail.com    ללא חיוב כלשהו
8
ביטול לאחר משלוח המוצר
8.1
במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות
זאת באמצעות פניה לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני kobigolan6@gmail.com   תוך
14
יום מיום קבלת המוצר 8.2
החזרת או החלפת המוצר כפופה לכך שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש או
התאמות אישיות עבור הלקוח וכל עוד לא נותקה התגית\תווית מן המוצר והמוצר
באריזתו המקורית ובארגז שבו סופק. בכפוף לתנאים המפורטים לעיל קובי יספק
החזר כספי מלא, ללא דמי ביטול במקרה של החזרת המוצר בידי הלקוח, עם זאת
קבלת ההחזר מוגבלת ל-3 החזרות רציפות
9
ביטול כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר
9.1
על הלקוח לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר
כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח
לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול בדואר
אלקטרוני kobigolan6@gmail.com   לשירות הלקוחות, הכול בהתאם להוראות חוק
הגנת הצרכן, התשמ"א-1981
10
ביטול מכירה ע"י קובי והפסקת פעילות האתר
10.1
בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", נבצר יהא מקובי ו/או מי מטעמה לנהל את
האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, יהא קובי
רשאי לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה "כוח עליון"
משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או
תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני
10.2
במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו
ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן
מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת
השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או
מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר,
על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון
אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא,
לרבות בדרך של מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו
שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין
מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי
תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים,
כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר
10.3
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שאם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או
השרות אזל מהמלאי, רשאי קובי לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה
ערך. בוטלה מכירה כאמור קובי לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף,
הוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי
10.4
במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי
התשלום, בתמונת המוצר/שרות או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים
ממגיש ההצעה, רשאי קובי לבטל את הרכישה הספציפית ולזכות את הלקוח בהחזר
כספי מלא
10.5
מובהר בזאת כי הוראות להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 החלות והתקפות
במועד העסקה הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת
11
אחריות ושרות
11.1
קובי ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק
ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או
לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה –
תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל
סיבה שהיא, שאז קובי שומר לעצמו לבטל את ההזמנה הספציפית
11.2
נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את קובי ו/או את הנהלת האתר
11.3
תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות
המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל
11.4
בכל מקרה לא ישא קובי באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל
נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי
11.5
קובי אינו אחראי לשימוש שיעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות היצרן וכל שימוש
אחר במוצרים הנמכרים באמצעות האתר
11.6
הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים
שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת
המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות
הדואר האלקטרוני
11.7
הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם
הלקוחה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם
כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 054-4913009 או בדואר אלקטרוני  kobigolan6@gmail.com הנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן
12
קניין רוחני
12.1
כל זכויות הקניין הרוחני בחברה, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים,
השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושו של קובי בלבד. זכויות אלה חלות, בין
היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים,
תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר
הקשור בהפעלתו
12.2
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר
(לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותו המפורשת של
קובי מראש ובכתב
12.3
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י קובי, בבסיס הנתונים של
קובי , ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים החברה בלא
קבלת הסכמת קובי מראש ובכתב
12.4
קובי מאשר לפרסם נתונים מתוך הנתונים המתפרסמים באתר באתרים של צד ג',
בכפוף לכך שמקור המידע יישמר ויצויין במפורש שהמידע / צילום נלקחו מהאתר.
קובי  יהא רשאי להורות למשתמש להסיר פרסום או מידע בו נעשה שימוש באופן
שלטעמו פוגע באינטרסים של קובי או בקניינה
12.5
קובי מתיר להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה וכן לקשר
לעמודים המצויים בתוכו ("DEEP LINK"), או לעמוד הבית בלבד. קובי יהיה
רשאית להורות למשתמש להסיר פרסום או מידע בו נעשה שימוש באופן שלטעמה
פוגע באינטרסים של קובי או בקניינה
12.6
אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצב לו קובי, אלא
בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב
12.7
השםKOBI GOLAN , סימני המסחר של KOBI GOLAN (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הם כולם רכושו של קובי בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש
12.8
אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה,
עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם
של אלה, הנם בבעלות בלעדית של קובי. כל שימוש בקנייה זה יעשה על פי
הוראות תקנון זה בלבד
12.9
אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים
באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין
בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל
13
שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש
13.1
מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו.
מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם. מטרת מסירת הפרטים
האישיים היא לאפשר לקובי לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד
מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים
13.2
קובי מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר
נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. קובי יאפשר גישה למידע רק לאלה
מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות
13.3
קובי נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות
המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקןSSL
אך בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, קובי לא יהא
אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח אם מידע זה
יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. קובי משתמש בתקני האבטחה הגבוהים
ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. קובי
משתמש במערכת PCI לצורך סליקת כרטיסי אשראי
13.4
בעת ההרשמה לאתר ובעת הזמנת מוצרים, יתבקש הלקוח למסור את פרטיו האישיים
האמיתיים, ביניהם: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, ישוב, רחוב, מספר בית,
דירה, קומה, כניסה, הערות ומידע בנוגע לפעולה אותה מתבקש השליח לעשות
במידה והנמען אינו בבית. מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות הלקוח,
נתוני אמצעי התשלום לא ישמרו במאגר הנהלת האתר וישמשו רק לצורך השלמת
הזמנת המוצר הנבחר. השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת
הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל הלקוח להשתמש בשירותים אלה
13.5
יתכן שבעת גלישה או ביצוע פעולות באתר, לרבות: עיון במגוון המוצרים
המוצעים למכירה באתר, יתועדו פרטי עיון הלקוח באופן אוטומטי וממוחשב,
פרטים אלו משמשים את החברה לצרכי בקרה והתייעלות ניהולית ושיווקית מול
הלקוחות
13.6
יתכן וחלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת תהליך ההרשמה יידרש הלקוח
לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותו בעת השימוש. הנהלת האתר רשאית לקבוע
מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות. על הלקוח לשמור על שם המשתמש
והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם, ולהקפיד להחליף את הסיסמה
בתדירות גבוהה ככל האפשר
13.7
הפרטים שימסור הלקוח והפרטים שייאספו לגביו במהלך השימוש באתר, יישמרו
במאגר המידע של הנהלת האתר. השימוש באתר ואישור הלקוח על מדיניות הפרטיות
מעידים על כך כי הלקוח המשתמש מסכים שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגר המידע
של הנהלת האתר. המידע שבמאגר ישמש – בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או
על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן
13.8
כדי לאפשר ללקוח להשתמש בשירותים באתר
13.9
כדי לזהות את הלקוח במהלך כניסות חוזרות לאתר
13.10
כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור
שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות
או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את הנהלת האתר לצורך כך יהיה
בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את הלקוח באופן אישי
13.11
כדי לאפשר למשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיהם
13.12
כדי לאפשר להנהלת האתר ליצור קשר עם הלקוח ולשלוח אליו מדי פעם בדואר
אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ומוצריה של הנהלת האתר, כמו גם מידע פרסומי
ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אל הלקוח בהתאם
להסכמה מפורשת שנתן הלקוח לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. הלקוח
יכול לבטל את הסכמתו בכל עת ולחדול מקבלת פניות וחומר פרסומי מנהלת האתר
13.13
מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א
לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982
13.14
ליצירת הקשר עם הלקוח במידת הצורך
13.15
לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה
את הלקוח באופן אישי
13.16
לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש והרכישה של האתר
13.17
הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטי הלקוחות האישיים והמידע
שנאסף על פעילותם באתר אלא במקרים שלהלן
13.18
ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ולצורך מימוש מטרות
השימוש במידע כמפורט לעיל, ככל שנדרש הדבר
13.19
אם הלקוח הפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם הלקוח יבצע באמצעות
האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות
כאלה
13.20
אם יתקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח או את
המידע אודותיו לצד שלישי; למען הסר כל ספק החברה איננה מתחייבת להתנגד
לשום בקשה לצו שיחייב אותה למסור פרטים אודות הלקוח לצד ג'
13.21
בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח
לבין הנהלת האתר
13.22
הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את פרטי הלקוח והמידע שנאסף בעקבות השימוש
שעשה הלקוח באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים להנהלת האתר, כדוגמת
חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות
מדיניות פרטיות זו
13.23
הנהלת האתר רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או
ארגונים אחרים הקשורים בהנהלת האתר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים
וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין,
או במכוון את זהות הלקוחות ללא הסכמתם המפורשת
13.24
החברה רשאית להשתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של
האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות
פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של הלקוח ולצרכי אבטחת מידע.
'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן במחשבו של הלקוח יוצר לפי פקודה ממחשבי
הנהלת האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר הלקוח יסגור את הדפדפן ואחרות
נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלו. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת
הדפים שבהם ביקר הלקוח, משך הזמן ששהה הלקוח באתר, מהיכן הגיע הלקוח אל
האתר, מדורים ומידע שהלקוח מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשות
גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי הלקוח בכל פעם שהוא מבקר מחדש במדורים
באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה. המידע בעוגיות מוצפן והנהלת האתר
נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי הנהלת האתר יוכלו לקרוא ולהבין
את המידע האגור בהם
13.25
לקוח שאינו מעוניין שעוגיות יאספו במחשבו האישי, יכול להימנע מכך על ידי
שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. יש לזכור שביטול העוגיות עלול לגרום לכך
שחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים לא יהיו זמינים.
בנוסף לכך, ניתן למחוק את העוגיות במחשב בכל רגע
13.26
הנהלת האתר רשאית להתיר לחברות צד-שלישי לפרסם באתר ו/או לנהל את מערך
הגשת הפרסומות באתר. המודעות שבהן צופה הלקוח בעת הביקור באתר מגיעות
ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה משתמשות
בכלים שנועדו לסייע להן בהבנת העדפות הלקוח. לדוגמה, חברות אלה עשויות
להציב עוגיות במחשב הלקוח ולשבץ "משואות רשת" (web beacons) במודעות
הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה
ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה
והשימוש באתר. המידע הנאסף איננו מזהה את הלקוח, אלא רק מבקש להתאים את
הפרסומות שיוצגו בפניו לנושאים שיעניינו אותו. השימוש שחברות אלה עושות
בעוגיות ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של
הנהלת האתר. לחברות הללו אין גישה לעוגיות של הנהלת האתר ולהנהלת הנהלת
האתר אין גישה לעוגיות שלהן. אם הלקוח מבקש לבדוק את מדיניות הפרטיות של
החברות, המנהלות את מערך הפרסום באתר, ניתן לעשות כן באמצעות אתרי
האינטרנט שלהן
13.27
הנהלת האתר מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע באופן מיטבי, בהתאם
לסטנדרטים מקובלים. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה
בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, הנהלת האתר לא
מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית
למידע המאוחסן בהם
13.28
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על
ידי בא-כוחו שהוסמך כדין בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק
במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או
מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם
בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על
סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע,
רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות
13.29
למידע נוסף נא לעיין בחוק הגנת הפרטיות:
http://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns9_privacy.pdf 13.30
הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ככל שהיא פועלת על פי
הוראות הדין
13.31
בכל עת תוכל לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר
14
תנאים נוספים
14.1
נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או באופן בו נראה הצבע
במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את החברה. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה
בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקן או כולן, לבין הצבעים
הנמכרים בפועל
14.2
החברה לא אחראית, ככל שיש כאלה, לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר
והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). החברה
אינה מתחייבת כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל
14.3
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו
בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט בת"א-יפו
14.4
אין בהצגת החנויות, מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה
לגביהם, אופיים או טיבם ע"י החברה
14.5
רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות
14.6
החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק
הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר
14.7
מובהר, כי כאשר הלקוח מצטרף לשרותי האתר או כחבר במועדון הלקוחות של הרשת
אשר ממלא פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי מהווה הדבר הסכמה של הלקוח
לקבלת הודעות וחומר שיווקי שהרשת מפיצה ו/או תפיץ בעתיד באשר למבצעים,
הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות
הודעות SMS שיישלחו ישירות למכשירו הסלולארי של הלקוח, ולהיכלל לשם כך
ברשימת תפוצת חברי המועדון של הרשת

שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש
1
מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו.
מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם. מטרת מסירת הפרטים
האישיים היא לאפשר לקובי לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד
מהלקוח על שביעות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים
2
קובי מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר
נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. קובי יאפשר גישה למידע רק לאלה
מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות
3
קובי נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות
המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקןSSL
אך בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, קובי לא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. קובי משתמש בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. קובי משתמש במערכת PCI לצורך סליקת כרטיסי אשראי
4
בעת ההרשמה לאתר ובעת הזמנת מוצרים, יתבקש הלקוח למסור את פרטיו האישיים
האמתיים, ביניהם: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, ישוב, רחוב, מספר בית,
דירה, קומה, כניסה, הערות ומידע בנוגע לפעולה אותה מתבקש השליח לעשות
במידה והנמען אינו בבית. מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות הלקוח,
נתוני אמצעי התשלום לא ישמרו במאגר הנהלת האתר וישמשו רק לצורך השלמת
הזמנת המוצר הנבחר. השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת
הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל הלקוח להשתמש בשירותים אלה
5
יתכן שבעת גלישה או ביצוע פעולות באתר, לרבות: עיון במגוון המוצרים
המוצעים למכירה באתר, יתועדו פרטי עיון הלקוח באופן אוטומטי וממוחשב,
פרטים אלו משמשים את החברה לצרכי בקרה והתייעלות ניהולית ושיווקית מול
הלקוחות
6
יתכן וחלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת תהליך ההרשמה יידרש הלקוח
לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותו בעת השימוש. הנהלת האתר רשאית לקבוע
מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות. על הלקוח לשמור על שם המשתמש
והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם, ולהקפיד להחליף את הסיסמה
בתדירות גבוהה ככל האפשר
7
הפרטים שימסור הלקוח והפרטים שייאספו לגביו במהלך השימוש באתר, יישמרו
במאגר המידע של הנהלת האתר. השימוש באתר ואישור הלקוח על מדיניות הפרטיות
מעידים על כך כי הלקוח המשתמש מסכים שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגר המידע
של הנהלת האתר. המידע שבמאגר ישמש – בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או
על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן
8
כדי לאפשר ללקוח להשתמש בשירותים באתר
9
כדי לזהות את הלקוח במהלך כניסות חוזרות לאתר
10
כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור
שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות
או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את הנהלת האתר לצורך כך יהיה
בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את הלקוח באופן אישי
11
כדי לאפשר למשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיהם
12
כדי לאפשר להנהלת האתר ליצור קשר עם הלקוח ולשלוח אליו מדי פעם בדואר
אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ומוצריה של הנהלת האתר, כמו גם מידע פרסומי
ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אל הלקוח בהתאם
להסכמה מפורשת שנתן הלקוח לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. הלקוח
יכול לבטל את הסכמתו בכל עת ולחדול מקבלת פניות וחומר פרסומי מהנהלת האתר
13
מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א
לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982
14
ליצירת הקשר עם הלקוח במידת הצורך
15
לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה
את הלקוח באופן אישי
16
לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש והרכישה של האתר
17
הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטי הלקוחות האישיים והמידע
שנאסף על פעילותם באתר אלא במקרים שלהלן
18
ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ולצורך מימוש מטרות
השימוש במידע כמפורט לעיל, ככל שנדרש הדבר
19
אם הלקוח הפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם הלקוח יבצע באמצעות
האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות
כאלה
20
אם יתקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח או את
המידע אודותיו לצד שלישי; למען הסר כל ספק החברה איננה מתחייבת להתנגד
לשום בקשה לצו שיחייב אותה למסור פרטים אודות הלקוח לצד ג'
21
בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח
לבין הנהלת האתר
22
הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את פרטי הלקוח והמידע שנאסף בעקבות השימוש
שעשה הלקוח באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים להנהלת האתר, כדוגמת
חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות
מדיניות פרטיות זו
23
הנהלת האתר רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או
ארגונים אחרים הקשורים בהנהלת האתר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים
וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין,
או במכוון את זהות הלקוחות ללא הסכמתם המפורשת
24
החברה רשאית להשתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של
האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות
פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של הלקוח ולצרכי אבטחת מידע.
'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן במחשבו של הלקוח יוצר לפי פקודה ממחשבי
הנהלת האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר הלקוח יסגור את הדפדפן ואחרות
נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלו. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת
הדפים שבהם ביקר הלקוח, משך הזמן ששהה הלקוח באתר, מהיכן הגיע הלקוח אל
האתר, מדורים ומידע שהלקוח מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשות
גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי הלקוח בכל פעם שהוא מבקר מחדש במדורים
באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה. המידע בעוגיות מוצפן והנהלת האתר
נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי הנהלת האתר יוכלו לקרוא ולהבין
את המידע האגור בהם
25
לקוח שאינו מעוניין שעוגיות יאספו במחשבו האישי, יכול להימנע מכך על ידי
שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. יש לזכור שביטול העוגיות עלול לגרום לכך
שחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים לא יהיו זמינים.
בנוסף לכך, ניתן למחוק את העוגיות במחשב בכל רגע
26
הנהלת האתר רשאית להתיר לחברות צד-שלישי לפרסם באתר ו/או לנהל את מערך
הגשת הפרסומות באתר. המודעות שבהן צופה הלקוח בעת הביקור באתר מגיעות
ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה משתמשות
בכלים שנועדו לסייע להן בהבנת העדפות הלקוח. לדוגמה, חברות אלה עשויות
להציב עוגיות במחשב הלקוח ולשבץ "משואות רשת" (web beacons) במודעות
הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה
ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה
והשימוש באתר. המידע הנאסף איננו מזהה את הלקוח, אלא רק מבקש להתאים את
הפרסומות שיוצגו בפניו לנושאים שיעניינו אותו. השימוש שחברות אלה עושות
בעוגיות ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של
הנהלת האתר. לחברות הללו אין גישה לעוגיות של הנהלת האתר ולהנהלת המנהל
האתר אין גישה לעוגיות שלהן. אם הלקוח מבקש לבדוק את מדיניות הפרטיות של
החברות, המנהלות את מערך הפרסום באתר, ניתן לעשות כן באמצעות אתרי
האינטרנט שלהן
27
הנהלת האתר מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע באופן מיטבי, בהתאם
לסטנדרטים מקובלים. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה
בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, הנהלת האתר לא
מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית
למידע המאוחסן בהם
28
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על
ידי בא-כוחו שהוסמך כדין בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק
במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או
מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם
בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על
סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע,
רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות
29
למידע נוסף נא לעיין בחוק הגנת הפרטיות:
http://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns9_privacy.pdf 30
הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ככל שהיא פועלת על פי
הוראות הדין
31
בכל עת תוכל לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר

 

שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש
1
מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו.
מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם. מטרת מסירת הפרטים
האישיים היא לאפשר לקובי לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד
מהלקוח על שביעות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים
2
קובי מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר
נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. קובי יאפשר גישה למידע רק לאלה
מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות
3
קובי נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות
המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקןSSL
אך בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, קובי לא תהא
אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח אם מידע זה
יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. קובי משתמש בתקני האבטחה הגבוהים
ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. קובי
PCI במערכת  משתמש לצורך סליקת כרטיסי אשראי
4
בעת ההרשמה לאתר ובעת הזמנת מוצרים, יתבקש הלקוח למסור את פרטיו האישיים
האמתיים, ביניהם: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, ישוב, רחוב, מספר בית,
דירה, קומה, כניסה, הערות ומידע בנוגע לפעולה אותה מתבקש השליח לעשות
במידה והנמען אינו בבית. מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות הלקוח,
נתוני אמצעי התשלום לא ישמרו במאגר הנהלת האתר וישמשו רק לצורך השלמת
הזמנת המוצר הנבחר. השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת
הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל הלקוח להשתמש בשירותים אלה
5
יתכן שבעת גלישה או ביצוע פעולות באתר, לרבות: עיון במגוון המוצרים
המוצעים למכירה באתר, יתועדו פרטי עיון הלקוח באופן אוטומטי וממוחשב,
פרטים אלו משמשים את החברה לצרכי בקרה והתייעלות ניהולית ושיווקית מול
הלקוחות
6
יתכן וחלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת תהליך ההרשמה יידרש הלקוח
לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותו בעת השימוש. הנהלת האתר רשאית לקבוע
מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות. על הלקוח לשמור על שם המשתמש
והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם, ולהקפיד להחליף את הסיסמה
בתדירות גבוהה ככל האפשר
7
הפרטים שימסור הלקוח והפרטים שייאספו לגביו במהלך השימוש באתר, יישמרו
במאגר המידע של הנהלת האתר. השימוש באתר ואישור הלקוח על מדיניות הפרטיות
מעידים על כך כי הלקוח המשתמש מסכים שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגר המידע
של הנהלת האתר. המידע שבמאגר ישמש – בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או
על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן
8
כדי לאפשר ללקוח להשתמש בשירותים באתר
9
כדי לזהות את הלקוח במהלך כניסות חוזרות לאתר
10
כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור
שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות
או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את הנהלת האתר לצורך כך יהיה
בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את הלקוח באופן אישי
11
כדי לאפשר למשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיהם
12
כדי לאפשר להנהלת האתר ליצור קשר עם הלקוח ולשלוח אליו מדי פעם בדואר
אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ומוצריה של הנהלת האתר, כמו גם מידע פרסומי
ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אל הלקוח בהתאם
להסכמה מפורשת שנתן הלקוח לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. הלקוח
יכול לבטל את הסכמתו בכל עת ולחדול מקבלת פניות וחומר פרסומי מנהלת האתר
13
מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א
לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982
14
ליצירת הקשר עם הלקוח במידת הצורך
15
לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה
את הלקוח באופן אישי
16
לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש והרכישה של האתר
17
הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטי הלקוחות האישיים והמידע
שנאסף על פעילותם באתר אלא במקרים שלהלן
18
ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ולצורך מימוש מטרות
השימוש במידע כמפורט לעיל, ככל שנדרש הדבר
19
אם הלקוח הפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם הלקוח יבצע באמצעות
האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות
כאלה
20
אם יתקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח או את
המידע אודותיו לצד שלישי; למען הסר כל ספק החברה איננה מתחייבת להתנגד
לשום בקשה לצו שיחייב אותה למסור פרטים אודות הלקוח לצד ג'
21
בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח
לבין הנהלת האתר
22
הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את פרטי הלקוח והמידע שנאסף בעקבות השימוש
שעשה הלקוח באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים להנהלת האתר, כדוגמת
חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות
מדיניות פרטיות זו
23
הנהלת האתר רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או
ארגונים אחרים הקשורים בהנהלת האתר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים
וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין,
או במכוון את זהות הלקוחות ללא הסכמתם המפורשת
24
החברה רשאית להשתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של
האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות
פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של הלקוח ולצרכי אבטחת מידע.
'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן במחשבו של הלקוח יוצר לפי פקודה ממחשבי
הנהלת האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר הלקוח יסגור את הדפדפן ואחרות
נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלו. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת
הדפים שבהם ביקר הלקוח, משך הזמן ששהה הלקוח באתר, מהיכן הגיע הלקוח אל
האתר, מדורים ומידע שהלקוח מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשות
גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי הלקוח בכל פעם שהוא מבקר מחדש במדורים
באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה. המידע בעוגיות מוצפן והנהלת האתר
נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי הנהלת האתר יוכלו לקרוא ולהבין
את המידע האגור בהם
25
לקוח שאינו מעוניין שעוגיות יאספו במחשבו האישי, יכול להימנע מכך על ידי
שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. יש לזכור שביטול העוגיות עלול לגרום לכך
שחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים לא יהיו זמינים.
בנוסף לכך, ניתן למחוק את העוגיות במחשב בכל רגע
26
הנהלת האתר רשאית להתיר לחברות צד-שלישי לפרסם באתר ו/או לנהל את מערך
הגשת הפרסומות באתר. המודעות שבהן צופה הלקוח בעת הביקור באתר מגיעות
ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה משתמשות
בכלים שנועדו לסייע להן בהבנת העדפות הלקוח. לדוגמה, חברות אלה עשויות
להציב עוגיות במחשב הלקוח ולשבץ "משואות רשת" (web beacons) במודעות
הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה
ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה
והשימוש באתר. המידע הנאסף איננו מזהה את הלקוח, אלא רק מבקש להתאים את
הפרסומות שיוצגו בפניו לנושאים שיעניינו אותו. השימוש שחברות אלה עושות
בעוגיות ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של
הנהלת האתר. לחברות הללו אין גישה לעוגיות של הנהלת האתר ולהנהלת הנהלת
האתר אין גישה לעוגיות שלהן. אם הלקוח מבקש לבדוק את מדיניות הפרטיות של
החברות, המנהלות את מערך הפרסום באתר, ניתן לעשות כן באמצעות אתרי
האינטרנט שלהן
27
הנהלת האתר מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע באופן מיטבי, בהתאם
לסטנדרטים מקובלים. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה
בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, הנהלת האתר לא
מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית
למידע המאוחסן בהם
28
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על
ידי בא-כוחו שהוסמך כדין בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק
במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או
מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם
בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על
סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע,
רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות
29
למידע נוסף נא לעיין בחוק הגנת הפרטיות:
http://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns9_privacy.pdf 30
הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ככל שהיא פועלת על פי
הוראות הדין
31
בכל עת תוכל לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר

 

מועדי אספקה, הובלה ומשלוח
.1 המוצר הנרכש יסופק באמצעות דואר ישראל שליחים/חברת שליחים לבית הלקוח
עד עשרה (10) ימי עסקים.
.2 המוצר הנרכש יסופק באמצעות דואר ישראל שליחים/חברת שליחים לבית הלקוח תוך
ארבע עשר (14) ימי עסקים. משלוחים לחו"ל יסופקו בהתאם לתנאי המשלוח של
חברת השילוח הרלוונטית. כל המשלוחים הינם בתשלום על חשבון הלקוח אלא אם
נקבע אחרת ע"י קובי תעריפי המשלוחים: עלות משלוח של הזמנה (בחבילה אחת)
תעמוד על 50 ₪ דמי משלוח לכל חבילה באמצעות שליח, או משלח בדואר רשום ללא
עלות בהתאם לבחירת הלקוח.
.3 ניתן לאסוף את ההזמנה ללא תשלום בכתובת איסוף שתימסר במעמד ביצוע ההזמנה. ובזמנים שקובי מתאם עם הלקוח
.4 במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל
לעשות זאת באמצעות פניה טלפונית (0544913009) או באמצעות פניה לשירות
הלקוחות בדואר אלקטרוני kobigolan6@gmail.com  תוך 14 יום מיום קבלת המוצר.
ככל הניתן נבקש לדעת את סיבת ההחזרה על מנת שנוכל לשפר את שירותנו. לאחר
קבלת האישור בדבר ביטול העסקה נבקשכם לדאוג להגעת המוצר לחנות או לכל
כתובת שתתואם עמכם.
.5 החזרת או החלפת המוצר כפופה לכך שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש או
התאמות אישיות עבור הלקוח וכל עוד לא נותקה התגית\תווית מן המוצר והמוצר
באריזתו המקורית ובארגז שבו סופק. בכפוף לתנאים המפורטים לעיל קובי יספק
החזר כספי מלא, ללא דמי ביטול במקרה של החזרת המוצר בידי הלקוח, עם זאת
קבלת ההחזר מוגבלת ל-3 החזרות רציפות.
.6 על הלקוח לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר
כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח
לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול בדואר
אלקטרוני kobigolan6@gmail.com  לשירות הלקוחות, הכול בהתאם להוראות חוק
הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
.7 שליחות חוזרת מהלקוח (איסוף) במקרה של החזרה או החלפת פריט, בחיוב מלא של הלקוח.
8.בכל הנוגע למוצר בעיצוב אישי זמני האספקה שונים בהתאם להתאמה אישית הנעשית עבור הלקוחה. את הזמנים יקבע קובי מול הלקוחה.